T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1

 

Slot Jacobs & Bloemen Advocaten & Belastingadviseurs LLP (hierna te noemen de vennootschap) is een rechtspersoon naar buitenlands recht met beperkte aansprakelijkheid, bestaande uit natuurlijke personen of rechtspersonen, die tot doel heeft de advocatenpraktijk uit te oefenen (gevestigd te Nijmegen) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 65103602. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van de vennootschap, www.sjbadvocaten.nl.

 

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

 

1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap, ook indien is overeengekomen dat een bepaald persoon de opdracht uit zal voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404 8W en van artikel 7:407 lid 2 8W wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De vennootschap beslist welke advocaat de verstrekte opdracht uitvoert.

 

Artikel 3 Declaratie en betaling

 

1. Het honorarium wordt met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan cliënt in rekening gebracht.

2. De vennootschap kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen.

3. De vennootschap kan de gehanteerde tarieven waarop het honorarium wordt gebaseerd tussentijds aanpassen. De nieuwe tarieven gelden, ook in lopende zaken, vanaf het moment van wijziging. De cliënt wordt geïnformeerd over de hoogte van de nieuwe tarieven.

4. De betalingstermijn van declaraties bedraagt veertien dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim, waardoor cliënt wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 

1. Aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de vennootschap komende eigen risico.

2. Cliënt dient, op straffe van verval van de eventuele aanspraak, uiterlijk binnen één jaar nadat hij bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aanspraken baseert, zijn aanspraak schriftelijk en gemotiveerd ingediend te hebben bij Slot Jacobs & Bloemen Advocaten & Belastingadviseurs.

3. De vennootschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht derden inschakelt, steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

 

Artikel 5 Bewaartermijn

 

Nadat de opdracht is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier voor een periode van 7 of 20 jaar zal worden bewaard.

 

Artikel 6 Klachtenregeling

 

1. De vennootschap heeft een interne klachtenregeling. Indien cliënt niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, kan hij zijn bezwaren voorleggen aan de behandelend advocaat.

2. Indien overleg met de behandelend advocaat niet tot overeenstemming leidt, dan zal de door Slot Jacobs & Bloemen Advocaten & Belastingadviseurs LLP aangewezen klachtenfunctionaris in overleg met de cliënt proberen zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. De oplossing zal altijd schriftelijk bevestigd worden.

3. De interne klachtenregeling laat het wettelijk geregeld toezicht en tuchtrecht onverlet.

 

Artikel 7 Persoonsgegeven

 

De vennootschap verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Hierop is de privacy en cookie statement van de vennootschap, welke integraal onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden, van toepassing. Deze privacy en cookie statement is op de website van Slot Jacobs & Bloemen Advocaten gepubliceerd.

 

Artikel 8 Tot slot

 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de vennootschap verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van cliënt.

2. De rechtsverhouding tussen de vennootschap en cliënt wordt door het Nederlands recht beheerst. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de vennootschap en cliënt kennis te nemen.