T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Expertgroep Alimentatienormen handhaaft aanbeveling

Expertgroep Alimentatienormen handhaaft aanbeveling ondanks "Haagsche lijn" (alimentatie), 28 april 2015

Sinds 1 januari 2013 wordt door de Expertgroep Alimentatienormen aanbevolen het kindgebonden budget in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen bij vaststelling van alimentatie. Na de inwerkingtreding van de WHK (Wet Hervorming Kindregelingen) is het kindgebonden budget per 1 januari 2015 verhoogd met de zogenaamde alleenstaande-ouderkop. In het Rapport Alimentatienormen 2015 (de richtlijn) wordt door de Expertgroep aanbevolen om ook de alleenstaande-ouderkop in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen.
 
Door het kindgebonden budget met de alleenstaande-ouderkop in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen, resteert vaak geen behoefte aan alimentatie. In sommige gevallen heeft dit ingrijpende financiële consequenties voor de verzorgende ouder. Door de rechtbank Den Haag is bij uitspraak van 9 januari 2015 voor het eerst afgeweken van de richtlijn en dus van de aanbeveling van de Expertgroep en is de alleenstaande-ouderkop niet in mindering gebracht op de behoefte aan kinderalimentatie. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bedoeling van de wetgever is dat de alleenstaande-ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande verzorgende ouder. Door de aanbeveling van de Expertgroep te volgen gaat de alleenstaande verzorgende ouder (en alimentatiegerechtigde) er in de betreffende zaak (en in het algemeen) naar het oordeel van de rechtbank Den Haag minder op vooruit dan is bedoeld door de wetgever, omdat dan minder alimentatie wordt ontvangen. De alimentatieplichtige zou daarentegen minder kinderalimentatie hoeven te betalen, terwijl er in bovengenoemde zaak voldoende draagkracht is om meer bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De rechtbank Den Haag blijft in volgende uitspraken (van 12 februari 2015, 18 februari 2015, 25 februari 2015 en 26 februari 2015) afwijken van de richtlijn en de aanbeveling van de Expertgroep waardoor de “Haagsche lijn” een feit is.
 
Bij uitspraak van 3 maart 2015 wijkt ook de rechtbank Noord-Holland af van de richtlijn en de aanbeveling van de Expertgroep en volgt daarmee de “Haagsche lijn” door de alleenstaande-ouderkop niet in mindering te brengen op de behoefte aan kinderalimentatie. De rechtbank Noord-Holland beroept zich evenals de rechtbank Den Haag op de wetsgeschiedenis en voegt daaraan toe dat hij op grond van artikel 1:404 BW (de wettelijke verplichting van de ouders om naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen) van oordeel is dat bij het berekenen van de kinderalimentatie de alleenstaande-ouderkop buiten beschouwing dient te worden gelaten.
Door andere rechtbanken / Gerechtshoven wordt de richtlijn en de aanbeveling van de Expertgroep gevolgd of wordt de zaak aangehouden tot er meer duidelijkheid is.
 
Op 17 april jl. heeft de Expertgroep vergaderd naar aanleiding van de ontstane “Haagsche lijn”. Ondanks dat het in sommige gevallen ingrijpende financiële consequenties kan hebben voor de onderhoudsverplichtingen van ouders jegens hun minderjarige kinderen, handhaaft de Expertgroep de aanbeveling om ook de alleenstaande-ouderkop in mindering te brengen op de behoefte aan kinderalimentatie. Wel geeft de Expertgroep aan dat indien in een geval een onaanvaardbare situatie ontstaat (waarbij alle omstandigheden in aanmerking zijn genomen), de rechter de mogelijkheid heeft om een daarop toegesneden beslissing te geven. De rechter kan de richtlijn en de aanbeveling van de Expergroep dan buiten toepassing laten, mits de onredelijke uitwerking van de richtlijn is aangetoond en uitgelegd. Verder acht de Expertgroep het aangewezen dat de Hoge Raad zich over deze kwestie uitlaat. Tot die tijd geldt de aanbeveling onverkort, aldus de Expertgroep.
Zou dit het einde zijn van de “Haagsche lijn”?
 
Wordt vervolgd…
 
Yasmina Amtari, advocaat

Publicatiedatum:

28-04-2015 00:30