T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Kinderalimentatie en vaststelling behoefte kinderen bij hoge inkomens

Hoge Raad: welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk speelt een rol bij de bepaling van de behoefte van de kinderen bij vaststelling van alimentatie; afwijking behoeftetabel bij hoge inkomens

 

In het Rapport Alimentatienormen (de richtlijn) wordt door de Expertgroep aanbevolen bij de vaststelling van alimentatie om de behoefte van de kinderen vast te stellen aan de hand van de tabel eigen bijdrage kosten van kinderen (de behoeftetabel). Op basis van het netto besteedbare gezinsinkomen en het aantal punten (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen) kan het behoeftebedrag worden afgelezen. De behoeftetabel bestaat uit verschillende inkomenscategorieën welke variëren van “ € 1.000,--“ tot “€ 6.000,-- of meer”. Indien het netto besteedbare gezinsinkomen aanzienlijk hoger was dan € 6.000,--, dan werd in de rechtspraak tot voor kort vastgehouden aan het behoeftebedrag uit de tabel bij de categorie “€ 6.000,-- of meer” en de kinderalimentatie op basis daarvan vastgesteld.

 

De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 4 december 2015 in het kader van een alimentatie procedure geoordeeld over de vaststelling van de behoefte bij hoge inkomens. In deze zaak gaat het om een gezin met twee kinderen waarvan de man een netto inkomen heeft van € 11.164,-- per maand, ver boven het bedrag van de laatste categorie in de behoeftetabel. De vrouw stelt dat voor de vaststelling van de behoefte van de kinderen bij vaststelling van kinderalimentatie afgeweken dient te worden van de behoeftetabel nu de werkelijke kosten van de kinderen aanzienlijk hoger liggen dan het tabelbedrag bij de categorie “€ 6.000,-- of meer”.  De rechtbank en het Hof oordelen dat vast moet worden gehouden aan de bedragen uit de behoeftetabel. De vrouw heeft beroep in cassatie ingesteld.

 

De Hoge Raad stelt de vrouw in het gelijk en overweegt het volgende: ‘Het hof heeft bij de bepaling van de behoefte van de kinderen het netto maandinkomen van de man in 2013 tot uitgangspunt genomen, welk inkomen € 11.164,-- bedroeg. Bij deze stand van zaken kon het hof voor de motivering van zijn oordeel dat niettemin dient te worden aangesloten bij het ten tijde van zijn beslissing geldende hoogste tabelinkomen van € 5.000,-- of meer per maand, niet volstaan met de vaststelling dat in de tabelbedragen alle normale, in de desbetreffende inkomenscategorie redelijkerwijs te maken kosten zijn begrepen.

Daarbij verdient opmerking dat ook bij bepaling van de behoefte van kinderen het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk een rol speelt (vlg. HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050, NJ 2010/473) en dat het niet voor de hand ligt dat die behoefte bij een netto maandinkomen van € 11.164,-- gelijk zou zijn aan de behoefte bij het hoogste destijds in de tabel voorkomende netto maandinkomen van € 5.000,-- of meer.

 

Deze uitspraak van de Hoge Raad geeft ruimte aan de lagere rechtspraak om bij hoge inkomens af te wijken van de behoeftetabel bij de vaststelling van alimentatie, zodat het behoeftebedrag hoger kan worden vastgesteld en aansluit bij het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk. Voor verder advies neem contact op met een van onze advocaten te Nijmegen.

 

Yasmina Amtari, advocaat

 

 

Publicatiedatum:

15-02-2016 17:15